Reklamacje

Reklamacje i zwroty
/wyciąg z regulaminu/

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług, termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 14 dni od dnia Zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mailowy Sprzedawcy czesc@nunulu.pl lub za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru.
 7. Zakupiony towar należy zwrócić na odpowiedni adres podany przez Sprzedawcę.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. poprzez załączenie elementów indywidualizujących zamówienie, a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.).
 10. W drodze wyjątku Sprzedawca może umożliwić Klientom niebędącym konsumentami dokonanie odstąpienia od umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Klient niebędący Konsumentem ma obowiązek zwrócić się do sklepu (drogą mailową) celem ustalenia warunków odstąpienia. W przypadku akceptacji warunków odstąpienia przez Strony, Klient niebędący Konsumentem odsyła przedmiot sprzedaży, przestrzegając następujących warunków:
  1. produkt powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu;
  2. produkt powinien być kompletny, nieuszkodzony, bez śladów użytkowania;
  3. do produktu należy załączyć komplet dokumentów sprzedażowych;
  4. do produktu należy załączyć wypełniony formularz zwrotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 11. Jeśli otrzymany produkt posiada uszkodzenia niezależne od Klienta, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten powinien zostać spisany przy odbiorze (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone – szkoda ukryta). Równocześnie klient powinien o tym fakcie poinformować sklep drogą mailową (czesc@nunulu.pl), a także dołączyć protokół szkody do dokumentów związanych z odstąpieniem.
 12. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

REKLAMACJA – KONSUMENCI

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada za wadę nowego towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 3. W zakresie terminów i uprawnień Konsumenta i Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi (art. 556 – art. 576 k.c.).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Konsumentowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta, warunków oświetlenia itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do dokonywania zakupów, a także różnice wynikające ze specyfiki Towaru jak np. różnice kolorystyczne poszczególnych elementów zestawów.
 7. Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres czesc@nunulu.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej), Sprzedawca odsyła na własny koszt Towar bezpośrednio do Konsumenta. Jeżeli Towar nie zostanie przez Konsumenta odebrany i zostanie zwrócony do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail, informując go o możliwości osobistego Towaru lub możliwości ponownego przesłania na koszt Konsumenta. Konsument ma 30 dni na odbiór zwróconego Towaru lub złożenie oświadczenia o ponownej wysyłce. Po przekroczeniu tego terminu zwrócony Towar zostaje przesłany do placówki logistycznej Sprzedawcy, który jest uprawniony do obciążenia kosztami magazynowania Konsumenta, a w przypadku braku przestrzeni magazynowej do utylizacji Towaru na koszt i ryzyko Konsumenta. W przypadku utylizacji Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę zakupu potrącając koszt magazynowania i utylizacji.

 

PRZEDSIĘBIORCY

 

 1. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 2. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 – art. 576 k.c. przysługuje jedynie w sytuacji gdy Przedsiębiorca zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 3. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży lub skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania Towaru.
 5. Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę zostaje wydłużony do 21 dni.
 6. Poza zasadami ustalonym w sposób odrębny w niniejszej części, zapisy ust. X Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

 

Kliknij, aby pobrać formularz odstąpienia od umowy
Więcej informacji dostępnych: https://nunulu.pl/regulamin/