Regulamin

REGULAMIN
www.nunulu.pl
data aktualizacji: 01.01.2021 r.

Spis treści:

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Sprzedawca.
 • Metody i środki techniczne służące korygowaniu i wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych.
 1. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

SPRZEDAŻ

 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży.
 • Sposoby dostawy.
 • Sposoby płatności.
 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 2. Rękojmia – Konsumenci.
 3. Modyfikacje odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie sprzedaży na rzecz Przedsiębiorcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dane osobowe.
 • Prawa autorskie.
 • Postanowienia końcowe.

 

Słownik:

 

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze Sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy.
 2. SKLEP – Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym nunulu.pl. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą artykułów dziecięcych i zabawek kreatywnych.
 3. SPRZEDAWCA – NUNULU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Złotego Smoka 16, 02-202 Warszawa, wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców XII Wydział Gospodarczy – KRS, Sądu Rejonowego dla m. stoł. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000860707, NIP 7010997458, REGON 387058991;
 4. KLIENT – podmiot na rzecz, którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny – osoba fizyczna  dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO KLIENTA– oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem baza zawierająca dane Klienta służące m.in. do nadzoru nad składanymi zamówieniami, dane rozliczeniowe oraz preferencje dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu.
 7. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz i czat dostępny w Sklepie internetowym  umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony Sklepu internetowego.
 8. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta, może być jednocześnie Formularzem zamówienia.
 9. FORMULARZ REJESTRACJI DO NEWSTETTERA – formularz udostępniany w Sklepie internetowym umożliwiający subskrypcję newlettera udostępnionego przez Sprzedawcę.
 10. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OPINII O PRODUKCIE – formularz udostępniany w Sklepie internetowym umożliwiający zamieszczanie opinii o Towarach Sprzedawcy.
 11. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OPINII O SKLEPIE – formularz serwisów zewnętrznych udostępniany przez Sprzedawcę umożliwiający zamieszczanie opinii o Sklepie.
 12. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 13. PRZEDSIĘBIORCA – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 14. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę w ramach tej działalności, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. TOWAR – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Towary prezentowane w Sklepie internetowym to towary kompletowane indywidualnie, składające się z wielu różnorodnych przedmiotów. Fotografia Towaru stanowi przykład zawartości i nie jest szczegółową egzemplifikacją zawartości Towaru.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie i stosownych przepisach prawa, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 17. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA – stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Zamówienie może być złożone po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 18. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY – oświadczenie woli stanowiące zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, określające w szczególności cenę, rodzaj i liczbę Towaru. Umowa sprzedaży zawierana jest poprzez Potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia i przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji (tj. akceptacji oferty złożonej przez Klienta).

 

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne, dobrowolne i dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na:
  1. Prowadzeniu konta w Sklepie internetowym;
  2. Przesyłania Newslettera;

zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na:
  1. Udostępnieniu procesu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;
  2. Udostępnieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy;
  3. Udostępnieniu Formularza do zamieszczania opinii o Produkcie;

ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania poszczególnych czynności z wykorzystaniem formularza.

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosowego check-boxa umieszczonego w toku procesu zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym, Klient musi dokonać rejestracji poprzez Formularz rejestracji udostępniony na stronie Sklepu internetowego. Dla rejestracji Konta niezbędne jest podanie podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail, ich brak skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną. Klient po zatwierdzeniu Formularza rejestracji zostaje poinformowany o utworzeniu konta na wskazany przez niego adres e-mail wraz z przesłaniem tymczasowego hasła które może być zmienione w późniejszym terminie. W tym momencie jego Konto zostanie utworzone. Chwila ta stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Założenie i korzystanie z Konta jest opcjonalne, dobrowolne i bezpłatne.
 4. Dla Klientów z którymi została zawarta umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym Sprzedawca może prowadzić sprzedaż towarów w ramach różnych kampanii sprzedażowych ograniczonych czasowo i ilościowo. Zarówno ilość dostępnych towarów jak i czas trwania podane są indywidualnie dla każdej kampanii.
 5. Usługa w zakresie przesyłania newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierającej informacje o Towarach lub usługach Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dokonali dobrowolnej subskrypcji. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera może być zawarta przez każdego Klienta, który wprowadzi swój adres e-mail w Formularzu rejestracji do newslettera udostępnionym na stronie Sklepu internetowego. Poza obowiązkami, o których mowa w ust. I pkt 5 Regulaminu, zawarcie umowy w powyższym zakresie uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez Klienta na przekazywaniu mu newslettera. Akceptacja zostaje dokonana poprzez zaznaczenie stosowego check-boxa umieszczonego przy dokonywaniu subskrypcji lub podjęcia przez Klienta innego równoważnego działania świadczącego o chęci zapisu do newslettera. Z chwilą zapisu przez Klienta do newslettera zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika znajdującego się w każdej wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez kontakt mailowy pod adresem czesc@nunulu.pl
 6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Klient po wyborze Towarów i dodania ich do „koszyka” przechodzi do składania Zamówienia. Klient zostaje przekierowany na podstronę Sklepu internetowego na której znajduje się Formularz Zamówienia. Klient może złożyć Zamówienie odpowiednio – logując się na Konto Klienta lub złożyć Zamówienie bez Konta Klienta. Formularz Zamówienia należy uzupełnić o dane teleadresowe oraz adres e-mail. Przy składaniu zamówienia przez Klienta posiadającego Konto w Sklepie internetowym Formularz Zamówienia zostanie automatycznie uzupełniony o dane podane przy rejestracji Konta. Po zatwierdzeniu Formularza zamówienia Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowy. Jednocześnie złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Sprzedawca na stronie Sklepu internetowego może udostępnia Formularz kontaktowy i/lub czat. Klient może skorzystać z Formularza kontaktowego i czatu celem przesłania wiadomości do Sprzedawcy. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga podania podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail. Po zatwierdzeniu Formularza kontaktowego lub wysłaniu pierwszej wiadomości za pośrednictwem czatu zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy i czat.
 8. Sprzedawca na podstronach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym może udostępnić Formularz zamieszczania opinii o produkcie. Klient wypełnia Formularz zamieszczania opinii o treść indywidualnej i subiektywnej opinii o Towarach Sprzedawcy. Zamieszczając treści opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu zamieszczanie opinii zawierana jest w momencie zatwierdzenia przez Klienta treści wprowadzonej do Formularza do zamieszczania opinii.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Klienta do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza dobre imię Sprzedawcy, narusza dobry wizerunek marki Sklepu internetowego, narusza przepisy prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.
 10. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu internetowej narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu internetowego, treści powodujących naruszenie.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym  którym posługuje się Sprzedawca

 

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe z przy wykorzystaniu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych (również mobilnych) oraz niezależnie sposobu połączenia internetowego.
 2. W celu założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 • Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

 

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub równoważnego Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonać modyfikacji w zakresie wybranego Towaru.  Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres czesc@nunulu.pl, skorzystanie Formularza kontaktowego i czatu.
 2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do korekty Zamówienia w ciągu 12 godzin od momentu jego złożenia.

 

 1. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz na przesyłaniu newslettera , które są umowami bezterminowymi o charakterze ciągłym. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację udostępnioną przez Konto klienta lub zawartą w treści newslettera lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: czesc@nunulu.pl
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje lub zapisy niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy czesc@nunulu.pl.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

SPRZEDAŻ

 

 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

 

 1. Wszelkie informacje o towarach podane na stronie Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 2. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.
 4. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego za pomocą Formularza zamówienia.
 5. Sprzedawca po zapoznaniu się i akceptacji treści Zamówienia, potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji posiada status „Potwierdzone”. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta).
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron – nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za wady (rękojmi).
 7. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. Jeśli przez ten czas Klient nie odbierze zamówienia, nie opłaci go lub Sklep nie będzie mógł się skontaktować z Klientem żeby zrealizować zamówienie – Sklep anuluje zamówienie.
 8. Własność zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą zaksięgowania na koncie Sprzedawcy całości ceny transakcji (cena Towaru wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki oraz innych usług oferowanych przez Sprzedawcę).
 9. Przedsiębiorcy chcący otrzymać fakturę VAT do zamówienia, obowiązani są podać dane umożliwiające jej wystawienie w tym w szczególności nr NIP. Jeżeli sprzedaż na rzecz Przedsiębiorcy ma zostać udokumentowana paragonem fiskalnym, brak podania nr NIP przy składaniu zamówienia skutkował będzie brakiem możliwości późniejszego wystawienia Faktury VAT na rzecz Przedsiębiorcy.
 10. Sprzedawca po zakończeniu procesu sprzedaży może przeprowadzać badania satysfakcji z obsługi procesu sprzedażowego. W tym celu Sprzedawca może udostępnić Klientowi Formularz zamieszczania opinii o sklepie lub ankietę satysfakcji. Klient formułuje opinię o treść indywidualnej i subiektywnej. Zamieszczając treści opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zgłoszenia naruszeń w serwisie publikującym opinie lub usunięcia Opinii w przypadku, gdy:
  1. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  2. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, serwisów nienależących do Sprzedawcy, w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych lub stron naruszający prawo polskie,
  3. zwierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp., które nie mogą być w sposób legalny udostępnione publicznie;
  4. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej,
  5. zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;
  6. zawierają treści, które działają na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszają dobre imię Sprzedawcy, naruszają dobry wizerunek marki Sklepu internetowego, naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
  7. są kopią opinii w całości lub części innych Klientów, producenta lub zawierają fragmenty treści z różnych źródeł;
 11. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana opinia narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie treści powodujących naruszenie.
 12. Treści opinii Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść przedkładanych opinii.

 

 

 • Sposoby dostawy

 

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską na terytorium Polski.
 2. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od rodzaju towaru oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym pośredników płatności do chwili skompletowania i wysłania Towarów.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu Zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.
 6. Sprzedawca zastrzega możliwość wyłączenia lub zmiany poszczególnych form płatności oraz dostawy towaru.
 7. Czas dostawy Towaru uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot umowy nie jest dostępny, poinformuje o tym Klienta w terminie do 30 dni od Zawarcia umowy. W zależności od dyspozycji Klient, Sprzedawca:
  1. zwróci całą otrzymaną od niego cenę lub;
  2. wyślę inny Towar zgodny ze wskazaniem Klienta dokonując rozliczenia ceny tego towaru z kwotą wpłaconą już przez Klienta.
 9. W sytuacji, o której mowa w ust. VII pkt 8 ppkt b) Regulaminu:
  1. Jeżeli wartość nowego Towaru będzie wyższa Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty różnicy w cenie w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji o wyborze nowego Towaru pod rygorem anulowania nowego Zamówienia i zwrotu całości pierwotnie uiszczonej ceny;
  2. W sytuacji gdy cena nowego Towaru jest niższa, Sprzedawca zwraca różnicę w cenie w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji o wyborze nowego Towaru.
 10. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma obowiązek zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona uszczerbku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 

 • Sposoby płatności

 

 1. Sprzedawca może udostępnić następujące sposoby płatności:
  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy
  3. Płatności elektroniczne z wykorzystaniem pośredników płatności;

Sprzedawca zastrzega, że wyżej wskazane formy płatności mogą być modyfikowane, okresowo wyłączane lub wymieniane na inne.

 1. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, który zostanie wskazany w toku składania Zamówienia, Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie płatności. Sprzedawca może też odstąpić od Umowy sprzedaży z uwagi na jej nie opłacenie po upływie terminu płatności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie zostanie przesłane do Klienta w formie dokumentowej.

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług, termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 14 dni od dnia Zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mailowy Sprzedawcy czesc@nunulu.pl lub za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru.
 7. Zakupiony towar należy zwrócić na odpowiedni adres podany przez Sprzedawcę.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. poprzez załączenie elementów indywidualizujących zamówienie, a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.).
 10. W drodze wyjątku Sprzedawca może umożliwić Klientom niebędącym konsumentami dokonanie odstąpienia od umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Klient niebędący Konsumentem ma obowiązek zwrócić się do sklepu (drogą mailową) celem ustalenia warunków odstąpienia. W przypadku akceptacji warunków odstąpienia przez Strony, Klient niebędący Konsumentem odsyła przedmiot sprzedaży, przestrzegając następujących warunków:
  1. produkt powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu;
  2. produkt powinien być kompletny, nieuszkodzony, bez śladów użytkowania;
  3. do produktu należy załączyć komplet dokumentów sprzedażowych;
  4. do produktu należy załączyć wypełniony formularz zwrotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 11. Jeśli otrzymany produkt posiada uszkodzenia niezależne od Klienta, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten powinien zostać spisany przy odbiorze (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone – szkoda ukryta). Równocześnie klient powinien o tym fakcie poinformować sklep drogą mailową (czesc@nunulu.pl), a także dołączyć protokół szkody do dokumentów związanych z odstąpieniem.
 12. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 13. Postanowienia niniejszego działu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedawca zastrzega, że odstąpienie od umowy sprzedaży dokonane przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta może podlegać dodatkowej weryfikacji poprzez analizę oświadczeń Przedsiębiorcy na prawach konsumenta złożonych w toku składania zamówienia i/lub analizy wpisu do stosownego rejestru działalności gospodarczych.

 

 

 1. Rękojmia – Konsumenci

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada za wadę nowego towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 3. W zakresie terminów i uprawnień Konsumenta i Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi (art. 556 – art. 576 k.c.).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Konsumentowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta, warunków oświetlenia itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do dokonywania zakupów, a także różnice wynikające ze specyfiki Towaru jak np. różnice kolorystyczne poszczególnych elementów zestawów.
 7. Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres czesc@nunulu.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej), Sprzedawca odsyła na własny koszt Towar bezpośrednio do Konsumenta. Jeżeli Towar nie zostanie przez Konsumenta odebrany i zostanie zwrócony do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail, informując go o możliwości osobistego Towaru lub możliwości ponownego przesłania na koszt Konsumenta. Konsument ma 30 dni na odbiór zwróconego Towaru lub złożenie oświadczenia o ponownej wysyłce. Po przekroczeniu tego terminu zwrócony Towar zostaje przesłany do placówki logistycznej Sprzedawcy, który jest uprawniony do obciążenia kosztami magazynowania Konsumenta, a w przypadku braku przestrzeni magazynowej do utylizacji Towaru na koszt i ryzyko Konsumenta. W przypadku utylizacji Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę zakupu potrącając koszt magazynowania i utylizacji.

 

 1. Modyfikacje odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie sprzedaży na rzecz Przedsiębiorcy.

 

 1. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 2. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 – art. 576 k.c. przysługuje jedynie w sytuacji gdy Przedsiębiorca zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 3. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży lub skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania Towaru.
 5. Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę zostaje wydłużony do 21 dni.
 6. Poza zasadami ustalonym w sposób odrębny w niniejszej części, zapisy ust. X Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Postanowienia niniejszego działu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.
 4. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca  zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 5. Klienta przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 6. Szczegółowe regulacje dotyczące Polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy.

 

 • Prawa autorskie

 

Przedstawione na stronie Sklepu internetowego szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy
 3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. W zakresie roszczeń Konsumentów szczegółowe informacje i procedury dostępne są u właściwych miejscowo rzeczników praw konsumenta, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 23 października 2020 roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie wzmianki o zmianach treści  na adres e-mail Klienta.
 5. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Sprzedawcę jaki Klienta od momentu opublikowania zmian na stronie Sklepu internetowego
 6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 7. Sformułowania i opisy stosowane do określenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego Sprzedawcy użyte w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności nazwy i opisy przycisków, piktogramów i ikon mogą zostać zmienione na równoważne. Dokonanie takiej zmiany nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu
 8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: https://nunulu.pl/regulamin/
 9. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej.